Veri Sorumlusu Temsilcisi – Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Kimdir ?

veri-sorumlusu-irtibat-kisisi

6698 sy yasanın 16.maddesine göre; Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Sicile kayıt zorunluluğunun istisnaları zaman içinde Kurul tarafından yayınlanmıştır. Ancak sicile kayıt zorunluluğu açısından Türk veya yabancı veri sorumluları açısından bir ayrım yapılmamıştır. Bu noktada veri sorumlusu temsilcisi ve veri sorumlusu irtibat kişileri kavramlarının neler olduğunun anlaşılması gerekir. 

  • Veri Sorumlusu Temsilcisi Kimdir ve Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını asgari temsil ile yetkili kılınan kişinin Veri Sorumlusu Temsilcisi olduğu düzenlenmiştir. Yine yönetmeliğin 5/b maddesi ile Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının, veri işlemeye başlamadan önce veri sorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile kaydolmak zorunda oldukları düzenlenmiştir.

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulacaktır.

veri-sorumlusu-atama-karari

Kurum tarafından Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusuyla kurulacak her türlü iletişim Veri Sorumlusu Temsilcisi aracılığı ile gerçekleştirilir.

  • Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Kimdir ve Görevleri Nelerdir ?

Veri Sorumlusu Temsilcisi ile Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi çoğunlukla karıştırılmakta ve Veri Sorumlusu Temsilcisi’nin yurt dışında yerleşik, Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinin de Türkiye’de yerleşik veri sorumlularının temsilcisi olduğu düşünülmektedir.

Ancak her Veri Sorumlusu Temsilcisi ile İrtibat Kişisi’nin görev ve sahip oldukları nitelikler aynı olmayıp, bunu yönetmeliğin 4/ç maddesindeki tanımından çıkartmaktayız.

Yönetmelikteki tanıma göre İrtibat Kişisi; Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere İrtibat Kişisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için veri sorumlusu temsilcisi tarafından atanacaktır. Bu sebeple veri sorumlusu temsilcisi ile irtibat kişisinin aynı hak ve yetkilere sahip olduğu söylenemeyecektir.

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisinin de bilgileri sicile kaydedilecektir. Yine Veri Sorumlusu Temsilcisinden farklı olarak İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili olarak kabul edilmemiştir.

Yönetmeliğin 12.maddesi ile Kurum tarafından Türkiye’de yerleşik tüzel kişil veri sorumlusuyla kurulacak her türlü iletişimin, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili tüzel kişi vasıtası ile yapılacağı düzenlenmiştir.

Madde içeriğinde irtibat kişisinden bahsedilmemiş ise de irtibat kişisinin tanımı gereği bu iletişimin irtibat kişisi aracılığı ile yapılacağını söylemek hatalı olmayacaktır.

Kamu kurumlarında irtibat kişisi olarak daire başkanı veya daha üstü seviyede bir yönetici tespit edilecektir.

Yine Kurumun yayınlamış olduğu “Doğru Bilinen Yanlışlar” rehberine göre mevzuatta herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen bir gerçek kişinin birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisisi olarak atanamayacağı belirtilmiştir.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir