Veri Sorumlusu Kimdir ?

veri-sorumlusu-master

Kişisel verilerin korunması hukukunda İlgili Kişi ile birlikte temel süjelerden birisi de Veri Sorumlusudur. Kanunun merkezinde yer alan Veri Sorumlusu, kanunda öngörülen yükümlülüklerin doğrudan muhatabı ve müeyyidelerin en önde gelen yükümlüsüdür.

Veri sorumlusu ifadesinden daha çok şirketlerde veya kurum ve kuruluşlarda çalışan veya görev yapan veya çalışan ve verilerden ve veri sisteminden sorumlu gerçek kişiler olarak algılanmakta ise de bu hatalı bir düşünce olup veri sorumlusu şirket, kurum veya kuruluşun bizzat kendisidir.

6698 sy yasanın 3/ı maddesinde Veri Sorumlusu tanımı yapılmıştır. Yasanın tanımına göre veri sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu sıfatı belirleyen en önemli nitelik veri sorumlusunun verilerin işleme amacını ve vasıtalarını belirlemesi ve sistemi kurup yönetmesidir. Veri Sorumlusunun veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl yapılacağını belirleyen ve veriler üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bağlamda veri sorumlusunun tespiti için kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amacı, işlenecek veri türleri, işlenen kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel verilerinin işleneceği, işlenecek verilerin üçüncü kişiler ile paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacak ise kimle paylaşılacağı, ne kadar süre ile saklanacağı, ilgili kişilerin erişim haklarının hangi seviyede olacağı gibi hususlara kimin karar verdiğine bakılacaktır.

  • Tüzel Kişi Şirketlerde Veri Sorumlusu Kimdir ?

Veri Sorumlusu gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişiler ile ilgili olarak tüzel kişiliğin hangi organının sorumlu olarak kabul edileceği sorusu akla gelse de veri hukukunda bu yönde bir ayrım yapılmamış ve tüzel kişinin hükmi şahsiyetinin kendisinin veri sorumlusu olduğu kabul edilmiştir.

Tüzel kişinin temsilcisi veya yönetim organını oluşturan gerçek kişiler bu sıfata sahip olamazlar ancak bu organ veya kişiler tüzel kişilik içerisinde tüzel kişiliğin sahip olduğu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kişi veya kişileri görevlendirebilirler. Fakat yine de bu görevlendirme tüzel kişiliğin veri sorumlusu olma durumunu ortadan kaldırmayacak ve ilgili gerçek kişilerin de veri sorumlusu olarak tanımlanmasını sağlamayacaktır.

tuzel-kisi-veri-sorumlusu

  • Devlet Kurumları ve Bakanlıklara Bağlı Teşkilatlarda Kimdir ?

Kamu tüzel kişileri yani devlet kurumları açısından da Kanunda farklı bir düzenleme yapılmamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan “Doğru Bilinen Yanlışlar Rehberi” ile bu konudaki tartışmaların da önüne geçilmek istenmiştir.

Rehbere göre; bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının atama yolu ile veri sorumlusunu belirlemelerine gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu kurum ve kuruluşlar bakımından veri sorumlusunun, kurum ve kuruluşun kendisi olduğu kabul edilmektedir.

Yine Rehberde başka bir konu üzerindeki soru işaretleri giderilmeye çalışılmış ve bir bakanlığa bağlı, ilgili ve ilgili kuruluşların veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili söz hakkı bulunmuyorsa veri sorumlusu olmadıkları ve veri sorumlusunun bakanlık olduğu izah edilmiştir.

Örneğin Sağlık Bakanlığı’nın 26.01.2020 tarihinde yayınlamış olduğu duyuru ile; Bakanlık teşkilatı ile kamu hastaneleri ile halk sağlığı, toplum sağlığı merkezleri ve aile  hekimlikleri gibi tüm sağlık hizmet sunucuları açısından tek veri sorumlusunun Sağlık Bakanlığı’nın kamu hukuku tüzel kişiliği olduğu açıkça belirtilmiştir.

  • Holding ve Şirket Topluluklarında Kimdir ?

Benzer bir şekilde holding ve şirket topluluklarında bağlı şirketler açısından bu şirketlerin veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili söz hakkı bulunmuyorsa veri sorumlusu olmadıkları ve veri sorumlusunun ana şirket olduğu söylenmektedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir