Veri Hukuku Danışmanlığı Gerekli midir ?

veri-hukuku-danismanlıgi-gerekli

Veri hukuku danışmanlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verilerini işleyen tüm veri sorumluları ve verisi işlenen tüm ilgili kişiler için önemli bir hukuk alanıdır.

6698 sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış olup Kanun’un Geçici 1.maddesinin üçüncü fıkrası ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce elde edilen veriler ile ilgili işleme faaliyetlerinin kanuna uyumlu hale getirilmesi için iki yıl süre verilmiştir.

Ancak ne Kanun’un yayımlandığı tarihte ne de iki yıllık sürenin sona erdiği günde birçok kişi ve kuruluş kanuna uyumlu değildi. Hatta verileri işlenen kişiler de dahil olmak neredeyse tüm toplum Nisan 2018’de cep telefonu ve e-posta adreslerimize gönderilen aydınlatma metinleri ve açık rıza talepleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve haklarımızdan haberdar olduk.

Oysa ki kendisini kanun kapsamında görmeyen ve hatta veri işleme faaliyetinde bulunduğunu dahi bilmeyen birçok kişi ve kuruluş; Kanun’da belirtilen kurallara uymaksızın çalışanlarının, müşterilerinin veya ziyaretçilerinin verilerini elde ettikleri, kaydettikleri ve kullandıkları için Kanun’un çok ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalma riski altındadırlar.

Günümüzde de VERBİS sistemine kayıt yaptırma mecburiyeti olmayan birçok kişi ve kuruluş kendisini Kanun’daki yükümlülüklerden muaf hissetmektedirler. Ancak Kişisel verilerin korunması hukuku sadece VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için uygulanan bir hukuk dalı değildir. Çünkü VERBİS kaydı, veri sorumlularına yüklenen sorumluklardan sadece bir tanesidir. VERBİS kaydı mecburiyeti olmayan veri sorumlularının kanun ile kendilerine yüklenmiş olan aydınlatma, veri güvenliğini sağlama, veri işleme şartlarına uygun davranma, başvurulara cevap verme, kurul kararlarının gereğini yerine getirme ve ihlalleri bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2018 Nisan ayından bu yana kuralları bilmeyen, farkında olmayan veya umursamayan birçok kişi ve kuruluşa toplamı milyonlarlar liradan fazla idari para cezasına hükmederek konunun ciddiyetini bizlere göstermiştir.

Veri Hukuku Danışmanlığı kapsamında;

  • Veri ihlali gerçekleştiğinde Kurum’a veri ihlalinin bildirimi için gerekli iş ve işlemler takip edilir,
  • Kurul tarafından hakkında şikayet olan veya re’sen soruşturma açılan veri sorumlularına yapılacak yazışmalarda teknik ve hukuki yardım verilir
  • İlgili Kişilerin haklarını kullanması için yaptıkları başvurular değerlendirilmekte ve cevaplar hazırlanır.
  • Veri sorumlusunun yönetici ve çalışanlarına farkındalık eğitimi verilir.
  • Kurul tarafından verilen idari para cezalarına ve kararlara karşı itiraz ve iptal davaları hazırlanır.
  • İlgili kişi adına veri sorumlusuna başvuru ve Kurul’a şikayet süreçleri yürütülür.
  • Kurul’un şikayetin reddine dair verdiği kararlara karşı iptal davası açılır.

VERBİS’e Kayıt Yaptırmak zorunda olmayan şirketler kanundan muaf mıdır ?

Günümüzde de VERBİS sistemine kayıt yaptırma mecburiyeti olmayan birçok kişi ve kuruluş kendisini Kanun’daki yükümlülüklerden muaf hissetmektedirler.

Ancak Kişisel verilerin korunması hukuku sadece VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için uygulanan bir hukuk dalı değildir.

Çünkü VERBİS kaydı, veri sorumlularına yüklenen sorumluklardan sadece bir tanesidir. VERBİS kaydı mecburiyeti olmayan veri sorumlularının kanun ile kendilerine yüklenmiş olan aydınlatma, veri güvenliğini sağlama, veri işleme şartlarına uygun davranma, başvurulara cevap verme, kurul kararlarının gereğini yerine getirme ve ihlalleri bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kurul, şikâyet üzerine ya da re’sen yaptığı incelemelerde veri sorumlularının bu yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini hukuki ve teknik açıdan birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften değerlendirmekte ve karar vermektedir.

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olmak Kanundan da istisna olunacağı anlamına gelmemektedir.

Bu sebeple veri hukuku danışmanlığı, VERBİS’e kayıt zorunluluğu olsun olmasın tüm veri sorumluları ve ilgili kişiler için önemli ve gerekli bir hukuk dalıdır

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir