Kişisel Verileri Koruma Kurumu

kisisel-verileri-koruma-kurumu-logo

6698 sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 19. Maddesi ile Merkezi Ankara’da, idari ve mali özerkliğe sahip Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kurum, 15.07.2018 tarihli 2018/1 sy Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

Kanunun 20.maddesinde Kurum’un görevleri belirlenmiştir. Buna göre Kurum’un;

a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.

c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.

ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunmak.

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Gibi görevleri bulunmaktadır.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Kurul ve başkanlıktan oluşmaktadır. Kurum’un karar organı Kuruldur. Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayan, üniversite mezunu ve alanında deneyimli ve bilgili dokuz üyeden oluşan Kurul’un 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce ve dört üyesi de Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl süreliğine seçilmektedir. Kurul üyelerinin görev süreleri uzatılabilmektedir.

Kanun’un 22.maddesine göre Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.

b) Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.

kisisel-verileri-koruma-kurulu

c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda re’sen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.

ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek.

d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.

e) Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.

f) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.

g) Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.

ğ) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.

h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.

ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.

i) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.

j) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak.

k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.

l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

  • Kurum Başkanlığı

kisisel-verileri-koruma-kurumu-baskan

Kurum Başkanı, Kurul üyeleri arasından ve yine Kurul üyeleri tarafından seçilmektedir. Başkan kurumun en üst amiri olup, Kurum’un hizmetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Başkan; Kurul toplantılarını idare eder, Kurul kararlarını tebliğ işlemlerini yürütür ve gerekli gördüğü kararları kamuya açıklar.

Başkan’a bağlı bir başkan yardımcısı ve yedi adet daire başkanı bulunmaktadır.

Kurum Daire Başkanlığı, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri aracılığıyla kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir.

Başkanlığın Veri sorumluları sicilinin tutulması, büro sekretarya işlerinin yürütülmesi, açılan davalarda Kurum’un temsil edilmesi ve Kurum bilgi işlem sisteminin işletilmesi gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir