İlgili Kişinin Haklarını Kullanma ve Koruma Yöntemleri

 

6698 sy Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiş olup başta verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme olmak üzere ilgili kişinin veri sorumlusuna karşı kullanabileceği bir çok hakkı bulunmaktadır. Aynı Kanunun 13.maddesinde ilgili kişinin haklarını kullanabilmek için veri sorumlusuna yapması gereken başvuru ile 14 ve 15. maddelerinde de Veri Sorumlusu’na yapılan başvurunun sonuçsuz kalması üzerine ilgili kişinin şikayet hakları ve şikayet başvurusunun nasıl ele alınılacağı düzenlenmiştir.

 Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili Kişi’nin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, işlenen verinin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve bu doğrultuda yapılacak değişikliklerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kanunun 14. Maddesi uyarınca ilgili kişi taleplerini öncelikli olarak veri sorumlusuna iletmek zorundadır. Başvurusun reddedilmesi, başvuruya süresi içinde cevap verilmemesi ya da cevabın yetersiz olması halinde ilgili kişi Kurula şikâyet yoluyla başvurabilir.

Konu ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup bu başvurunun şekil ve usulü düzenlenmiştir.

Tebliğin 4.maddesine göre ancak Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Daha önce açıklandığı üzere Kurul tarafından ölü kişilerin verileri kapsam dışında tutulduğu için mirasçıların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Tebliğin 5.maddesine göre; İlgili kişi, taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilecektir.

ilgili-kisinin-haklarini-kullanma-yontemleri

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Tebliğin 6.maddesi ile Veri Sorumlu’suna ise ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. Veri Sorumlusu yazılı olarak cevap verecek ise vereceği cevaplar için on sayfaya kadar ücret alamayacak ancak On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücret talep edebilecektir…

Ancak veri sorumlusunun başvuruyu reddetmesi ya da süresi içinde cevap vermemesi veya ilgili kişi tarafından cevabın yetersiz bulunması hallerinde ilgili kişinin kurula şikâyet hakkı doğmaktadır.

ilgili-kisinin-kuruma-sikayeti

İlgili Kişinin Kurula Şikayeti

İlgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

İlgili kişinin kanunda belirtilen sürelerde kurula şikâyet hakkı bulunmaktadır. Kanunda yer alan sürelerin zaman içinde farklı yorumlandığı ve hak kayıplarına sebep olduğu için 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kurul Kararı ile konuya açıklık getirilmiştir. Şöyle ki:

  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde, ilgili kişinin kurula şikâyet hakkı süresi cevabın verildiği ertesi gün başlar. Örnek vermek gerekirse başvuruya 10. Günde cevap verilmesi halinde ilgili kişinin kurula başvuru süresi 50 gündür.
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.
  • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca Kanunda tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap verilmesi halinde ise ilgili kişinin, verilen cevap ve cevabın doğurduğu şikâyet süresiyle bir bağlılığı bulunmamaktadır İlgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme ile ilgili olarak 60 günlük süre içerisinde bir cevap vermesi öngörülmüştür. Kurulun yapacağı inceleme sonucunda ihlal tespit edilirse, tespit ettiği ihlallerin veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde veri sorumlusunca yerine getirilmelidir. Kurul, ilgili kişinin şikâyet talebine 60 gün içinde cevap vermezse, kanun hükmü uyarınca talep reddedilmiş sayılacaktır. Verilen Kurul kararlarına karşı ilgili kişinin idare mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir